Executive Committee (March  2021 to August 2024)

Designation

 

Name

President

 

Amitabh Sharma

Secretary

 

Jagraj Singh Sahney

Treasurer

 

Dr Rohit Chopra

Vice Presidents

1

Colonel  S.C . Narang

 

2

Bhavnesh Banga

 

3

Shabir Ahmad Wani

Joint Secretaries

1

Mr Raju Dabhade

 

2

Mr M A. Quadeer

 

3

Mrs.  B. Soni

Members

1

Mr.  Piyush Thakur

 

2

Mr. Muddasar Mir

 

3

Mr Rajan Bhardwaj

 

4

Mr Shaikh Khaja

 

5

Mr Vinay Vibhakar