BEST MALE ATHLETES (TILL 2021)

 • Akash Aradhya
 • Anup Yama
 • Stephen Paul
 • Sohan Tarkar
 • Priyam Tated
 • Abhijith Amal Raj

 

BEST FEMALE ATHLETS (TILL 2021)

 • Shruti Kotwal
 • Varsha Pauranik
 • Janvi Chordia
 • Swarali Deo
 • Ishita Kapoor